Клубът е създаден на 15-ти август 2012 г. от студенти на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Той се основава на идеята за културна толерантност и обмяна на добри практики и има за цел:
  • Социалната и практическа интеграция на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” по програми за мобилност в България;
  • Доброволно оказване на помощ на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” по програми за мобилност в България и в други страни;
  • Предоставяне на информация на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” по програми за мобилност в България за по-доброто им ориентиране в приемната (новата) среда;
  • Реинтегрирането на завърналите се български студенти по програми за мобилност от чужбина;
  • Споделяне и разпространение на идеите и ценностите на междукултурното общуване; 
Към момента Клуб Еразъм е със статут на кандидат-секция на ESN (Erasmus Student Network).