Спортно туристическо и природозащитно дружество "Академик" - Русе е създадено през 1961г. Регистрирано е като сдружение с нестопанска цел през 1991 г. по ф.д. 3718 по описа на РОС. Заявители на първоначалната регистрация на дружеството и първи негови колективни членове са клуб по пешеходен туризъм "А.Константинов", клуб по воден туризъм, клуб по колотуризъм "Меридиан", клуб по ски-туризъм "Север' 66", клуб по спортно ориентиране, алпийски клуб, пещерен клуб и туристически клуб "Ехо".
През 2000 г. към дружеството се обособи природозащитен клуб "Приятели на парка". През 2002 г. е пререгистрирано по ЗЮЛНЦ, като сдружение с обществено полезна дейност.
В своята летопис дружеството е осъществявало многообразна учебна, тренировъчна, спортно-състезателна и природозащитна дейност. Обучени са стотици туристически организатори, инструктори, водачи, съдии и други спортни и педагогически кадри.
За 25-годишнината си дружеството е наградено с орден "Кирил и Методий" - първа степен.
Важно място в дейността през последните години се отрежда на природозащитното дело. От 1980 г. ежегодно се провеждат екологическите акции "Чисти езера" и "Чисти планини" по маршрути в Пирин, Рила и Стара планина. Освен тоновете събрани и изнесени отпадъци е извършена мащабна възпитателна и просветна работа. Тези дейности дружеството осъществява в партньорство и със съдействието на дирекциите на народните паркове "Централен Балкан", Пирин и Рила и на Природен парк "Русенски Лом".
През 1997-1998г. членове на дружеството участват в реализирането на проекта "Изграждане на мрежа от студентски и ученически сдружения за защита на природата", финансиран от Клуб "Отворено общество" - Русе и УНП "Русенски Лом".
През 1999 и 2000 г. дружеството работи по 4 проекта в областта на обучението на своите членове и институционалното укрепване, два от които финансирани от Асоциацията на народните университети в Германия.
СТПД "Академик" - Русе разполага с офис, заседателна зала и складови помещения в корпус 14 на Русенски университет. Офисът е оборудван с телефон, компютър, радиотелефон.
Между две сесии на Общото събрание, като висш орган за управление, дружеството се ръководи от Управителен съвет в състав от седем души. На заседанията на УС участват и представители на клубовете и секциите на дружеството.
В офиса на дружеството работят двама служители: изпълнителен секретар и главен счетоводител, а в двете хижи – Ехо и Козя стена, в Стара планина са назначени трима хижари.