​ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, РАЗВОЙНАТА И ВНЕДРИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
​Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН: 

 • Изследване, проектиране, използване и сервиз на земеделската техника;
 • Устойчиво развитие и екологични аспекти на земеделското производство;
 • Надеждно удължаване на жизнения цикъл на изделията и оползотворяване на ресурсите;
 • Информационен дизайн – трансфер и презентация на знания и технологии;
 • Енергийна техника и технологии;
 • Теория на механизмите и машините;
 • Подемно-транспортна техника и технологии.

​Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН:

 • Технология и управление на машиностроителното производство;
 • Автоматизация и роботизация на производствените процеси;
 • Метрология, метрологично оси гуряване и управление на качеството;
 • Вакуумни технологии за повърхностно и обемно обработване на материалите;
 • Ресурсоспестяващи технологии и инструменти;
 • Теоретична и приложна механика.

​​Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА: 

 • Компютърни и комуникационни системи и технологии;
 • Системи за автоматично управление;
 • Интелигентни технологии за контрол на качеството на земеделска продукция;
 • Механизация и електрификация на земеделието;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане;
 • Автоматизация на научните изследвания;
 • Иновационни образователни технологии и виртуални образователни среди.

​​Факултет ТРАНСПОРТЕН:

 • Изследване и подобряване на експлоатационните свойства на автомобили, трактори и кари;
 • Електромобили;
 • Ефективност, безопасност и устойчиво развитие на транспорта;
 • Диагностика, техническо обслужване и ремонт на транспортната техника;
 • Конструиране, управление и изследване на ДВГ; 
 • Общо машиностроително проектиране и автоматизация на инженерния труд.

​​​Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ:

 • Социално управление;
 • ​Организация и управление на производството;
 • Методологически проблеми на икономическата теория;
 • Приложна икономика и маркетинг;
 • Социално-политически, правни и културни аспекти на европейската интеграция и трансграничното сътрудничество;
 • Приложна комуникация, европейски езици и лингвокултурология.

​​​​Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Диференциални уравнения;
 • Математическо моделиране и приложение на математиката;
 • Информатика и компютърни науки;
 • История на България;
 • Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии;
 • Теория на възпитанието и дидактиката;
 • Български език;
 • Сравнително езикознаниe.

​​Факултет ЮРИДИЧЕСКИ:​

 • Гражданскоправни науки;
 • Наказателноправни науки;
 • Публичноправни науки.

​​Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:

 • Методология на обучението по физкултура и спорт;
 • Медицинска и социална рехабилитация.

​Филиал – СИЛИСТРА:

 • Педагогика на обучението по:  Литературознание;  Езикознание;  Чужд език; Физика; Информационни технологии.
 • Енергийна ефективност

​Филиал – РАЗГРАД:

 • Биотехнологии и хранителни технологии;
 • Неорганични и органични химични технологии.​​