ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ НА  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА,

РАЗВОЙНА  И  ВНЕДРИТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

    Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН:

 • Изследване, проектиране, използване и сервиз на земеделската техника;
 • Устойчиво развитие и екологични аспекти на земеделското производство;
 • Растениевъдни технологии и техника;
 • Надеждно удължаване на жизнения цикъл на изделията и оползотворяване на ресурсите;
 • Енергийна техника и технологии;
 • Теория на механизмите и машините;
 • Подемно-транспортна техника и технологии;
 • Eкология – техника и технологии за опазване на почва, въздух и вода
 • Информационен дизайн – трансфер и презентация на знания и технологии.

    Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН:

 • Технология и управление на машиностроителното производство;
 • Автоматизация и роботизация на производствените процеси;
 • Метрология, метрологично осигуряване и управление на качеството;
 • Вакуумни технологии за повърхностно и обемно обработване на материалите;
 • Ресурсоспестяващи и специализирани технологии, специални материали и инструменти;
 • Теоретична и приложна механика.

 

    Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА:

 • Електроснабдяване и електрообзавеждане;
 • Възобновяеми и алтернативни енергийни източници;
 • Енергийна ефективност;
 • Индустриална автоматизация;
 • Теория на управлението;
 • Електронизация;
 • Микро- и наноелектроника;
 • Разпределени системи за обработка на данни;
 • Иновационни образователни технологии;
 • Компютърни телекомуникационни системи;
 • Виртуaлна реалност и многомодални човеко-машинни интерфейси;
 • Компютърни и комуникационни мрежи и системи;
 • Вградени системи и роботизирани платформи;
 • Обработка на сигнали;
 • Мониторинг и управление на процеси;
 • Моделиране и симулация.

 

    Факултет ТРАНСПОРТЕН:

 • Изследване и подобряване на експлоатационните свойства на автомобили, трактори и кари;
 • Електромобили и превозни средства с хибридно задвижване;
 • Ефективност, безопасност и устойчиво развитие на транспорта;
 • Организация и управление на автомобилното движение и превозите в транспорта;
 • Интелигентни транспортни системи и безопасност на движението;
 • Диагностика, техническо обслужване и ремонт на транспортната техника;
 • Конструиране, управление и изследване на ДВГ;
 • Алтернативни горива;
 • Общо машиностроително проектиране и автоматизация на инженерния труд;
 • Теоретична, математична и ядрена физика;
 • Електрофизични и електрохимични технологии.

 

    Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ:

 • Икономика и управление чрез генериране и развиване на иновативни бизнес модели, включващи съвременни цифрови технологии (AI, IoT и др. «disruptive technologies») с висока степен на адаптивност към отрасловата и териториална структура на икономическите системи на регионално, национално и международно ниво;
 • Организация и управление на производството чрез изследване динамиката на технологичното предприемачество и бизнес процесите като основа за ускоряване на дигиталната трансформация и синергията между различни сектори на научната общност, бизнеса и публичната администрация в национален и международен план;
 • Социално управление, корпоративна социална отговорност и развитие на човешките ресурси; социално предприемачество; кризисен мениджмънт;
 • Развитие на концепцията за практическо обучение по социална работа като важен компонент на образователната подготовка на студентите в професионално направление „Социални дейности" в съответствие с актуалните професионални и социални потребности в България;
 • Качество на трудовия живот на социалните работници – актуални аспекти и възможности за подобряване;
 • Мултидисциплинарност чрез развитие на гранични теми на политическата икономия, свързани с предприятието, обществените финанси и счетоводството, а в европейски контекст - с критика на икономикса;
 • Национално, европейско и глобално управление;
 • Национална, европейска и глобална сигурност;
 • Приложна комуникация, европейски езици и лингвокултурология.

 

   Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Информатика;
 • Информационни технологии;
 • Компютърни науки;
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано
 • проектиране;
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Образователни технологии;
 • Методика на обучението по математика;
 • Диференциални уравнения;
 • Математическо моделиране и приложение на математиката;
 • Теория на вероятностите и математическа статистика;
 • Приложна статистика;
 • Теория на възпитанието и дидактиката;
 • История на България;
 • Филология;
 • Методика на обучението по български език и литература;
 • Методика на обучението по история;
 • Общо и съпоставително езикознание.

 

    Факултет ЮРИДИЧЕСКИ:

 • Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения;
 • Административно право и административен процес;
 • Наказателно право;
 • Наказателен процес;
 • Криминология;
 • Гражданско и семейно право;
 • Трудово право.

    Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ и ЗДРАВНИ ГРИЖИ:

 • Функционални изследвания и терапевтични дейности в кинезитерапията и спорта.
 • Неврорехабилитация при социално значими и редки заболявания.
 • Съвременни подходи за функционална диагностика, профилактика и рехабилитация на опорно – двигателния апарат и нервната система
 • Методи и средства за изследване и интервенция в ЕТ.
 • Социално включване и приобщаващо образование.
 • Методика на обучението по сестрински и акушерски грижи.
 • Управление и качество на здравните грижи.
 • Медико-социални проблеми в здравните грижи.
 • Медицина и клинична диагностика.


    Филиал – СИЛИСТРА:

 • Български език;
 • Българска литература;
 • Сравнително езикознаниe;
 • Методика на обучението по ... ;
 • Енергийна ефективност;
 • Конструиране, управление и изследване на ДВГ.

    Филиал – РАЗГРАД:

 • Биотехнологии и хранителни технологии;
 • Неорганични и органични химични технологии.