Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

​Програма Grundvig , финансиран отЕвропейската Комисия, Програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Проектът „Дунавски разкази“ има за цел да подобри партньорството между организации от неправителствения сектор и държавни институции в областта на изграждане на устойчиви връзки между т. н. групи 55+ в Дунавския регион. 

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

В рамките на проекта са планирани и осъществени разнообразни дейности, като партньорски срещи между екипите, срещи с пенсионерски групи, участия в различни форми на образователна, културна, обучителна и др. дейности. Чрез използване на модерен инструментариум са осъществени видеоконферентни връзки, отпечатани са разнообразни книги, брошури, информационни материали. Създаден е и редовно е администриран сайт на проекта на английски език и на езика на всеки партньор. Чрез методите на съвременните информационни технологии са изработени видео репортажи, които са разпространявани по подходящ начин в съответните страни.Централната идея на проекта е постигната и чрез метода „Danube Boxes“, разработен и предложен от водещия партньор. Този метод дава възможност на  всеки участник да се изяви чрез споделяне на лични преживявания, изработване на сувенири, отправяне на послания за общи дейности, решаващи социални, екологични и други проблеми,  свързани с Дунавския регион.

Цели на проекта на английски език

  • : "Danube stories" focuses on the development and application of
    innovative approaches to oral history work with older people (55+) in the Danube Region.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"