Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Основната цел на проектното предложение на ТУ-София и партньори (4 университета, 3 асоциирани партньора и 2 работодателски организации), е качествено висше образование и съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на компетентностни  модели, интердисциплинарен подход в обучението и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и изследванията.

Цели се значителен скок в привлекателността и международната конкурентноспособност на инженерното  образование у нас чрез внедряване на  иновативни педагогически и дидактични методи, средства и актуално съдържание. Специфични цели на проекта са:

•          Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес на ТУ-София и партньори.

•          Професионално развитие на преподавателите и подобряване на техните умения в иновативни образователни  технологии, иновативни дидактични методи и средства, проблемно ориентиран и казусно базиран обучителен процес.

•          Интернационализация на ТУ-София и партньори чрез участие в международни образователни и изследователски мрежи.

•          Насърчаване на ново поколение преподаватели, учени и студенти, способни да си сътрудничат и работят в рамките на различни университети, на различни езици и локации в България и ЕС.

•          Професионално ориентиране на студентите чрез споделени кариерни центрове на участващите висши училища и чрез организиране и провеждане на кариерни борси и други съвместни събития между кариерните центрове на висшите училища и работодателите.

•          Осигуряване на механизми за проследяване реализацията на завършилите  студенти през първата година след дипломирането и в прогрес.

Проектът ще се реализира на територията на Република България и държавите-членки на Европейския съюз и включва участието на асоциирани партньори - чуждестранни университети за насърчаване  на международната активност в образователния процес и на разпознаваемостта на нашите университети.


Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"