Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Проектът цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.Чрез предоставяне на студентски стипендии за успех ще бъде стимулирано обучението само в приоритетните за икономиката области, както и в приоритетни сфери и политики на Европейския социален фонд (специалности, в които има дефицит на кадри и на кандидат-студенти). Чрез предоставянето на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството,изкуството, културата и спорта ще бъдат стимулирани студентита да развиват своя практически и творчески потенциал извън задължително изискващото се от тях съгласно учебните планове за тяхната специалност. Настоящият проект е първа фаза по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне: BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати" 2008-2010 г.,BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди" 2010-2012 г. и BG051PO001-4.2.06 „ Студентски стипендии" 2012-2015 г., изпълнявани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Специфичните цели на проекта са:
- Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на
студентски стипендии, награди и кредити с използването на финансиране от Европейския
социален фонд.
- Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез
създаване на атмосфера на академична конкуренция.
- Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между
актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.
- Създаване на условия за повишаване привлекателността на специалности, по които се
усеща дефицит на пазара на труда.
- Надграждане, допълване и продължение на успешно реализираните процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.02 „Студентски
стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри
резултати”, BG051PO001-4.2.04 „ Студентски стипендии и награди“ и BG051PO001-4.2.06
„ Студентски стипендии” , финансирани по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г.

Цели на проекта на английски език

The project aims, by means of a system of scholarships, to stimulate studies in certain areas of higher education, identified as having priority for the state, and to extend the scope of the educational service through additional resource that will make education more accessible.Granting scholarships for academic scores will stimulate education only in priority economic areas as well as in priority spheres and policies of the European Social Fund (specialities, where

there is shortage of staff and prospective students).

Granting scholarships for special achievements in science, engineering activities, pedagogical sciences, innovations and enterpreneurship, arts, culture and sports will stimulate students to develop their practical and creative potentials beyond the obligatory required activities in the curricula for their studies.The present Project is the first phase within Operational programme "Science and Education for Intelligent Growth" and upgrades the successful practice of the direct grant procedures BG051PO001-4.2.02 „Students scholarships for equal access to education and rising motivation

for better results" 2008-2010, BG051PO001-4.2.04 „Students scholarships and awards" 2010-2012 and BG051PO001-4.2.06 „Students scholarships" 2012-2015, implemented under "Human resources development" Operational programme 2007-2013. The current project does not duplicate but supplements and improves the existing mechanisms under national legislation for granting scholarships, awards and aids to students in state higher

education institutions with state financial resources (Higher Education Act, Government Decree

90/2000). Students will be eligible for scholarships under the present project irrespective of whether they are granted scholarships from the state budget.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"