Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

​Финансов механизъм на ЕИП

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Проектът цели да изравни административния капацитет на различните категории обучаеми (общински и държавни служители), за да се използват успешно различните финансови инструменти, насочени към намаляване на енергопотреблениети, повишаване на енергийната ефективност и устойчиво развитие на производството на енергия от ВЕИ. В резултат на това се очаква благоприятен ефект върху опазването на околната среда чрез намаляване на емисиите от парникови газове и други замърсители на въздуха.

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​This project proposal aim at equalizing the administrative capacity of the different categories of trainees (municipal and state staff) in order to use successfully the different financial instruments for decreasing the enrgy consumption, icreasing the energy efficiency and sustainable development of the energy production from RES. As a result a positive effect on the environment protection will be achieved by decreasing the greenhouse emissions and other air pollutants.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"