​​​​​​​В центъра за продължаващо обучение се организират различни обучения по актуални и търсени теми, съответстващи на специалностите изучавани в университета.​

Брошура

ДЪЛГОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВА КВАЛИФИКАЦИЯ                                          

 • Транспортна техника и технологии
 • Преподавател-инструктор
 • Учителска правоспособност                                              
 • Председател на изпитни комисии
 • Мениджмънт в образованието
 • Консултант за професионално ориентиране
 • Хидравлични и пневматични машини и задвижващи системи                 
 • Социален асистент
 • Мениджмънт на опазването на околната среда
 •                                                                                            

  КРАТКОСРОЧНИ  КУРСОВЕ

  КУРСОВЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 • "Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) за учители от 1-4, 5-8 клас и детската градина. Това обучение и учебните програми за него са регламентирани със Заповед №РД09-773 от 19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката и се извършва по учебна програма на МОН.

 • За членове на комисии по БДП в училище и детската градина, разпоредено с Решение №542/07.06.2007 г. на Министерски съвет на Р. България. 

 •  „Планиране, организация и контрол на обучението по БДП" – за директори на училища и детски градини.

 •  Продължаващо обучение (на всеки 4 години – първо второ и трето ниво) на тема „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДО" за учители, членове на комисии по БДП и директори.

 •  За учители – ръководители на извънкласно обучение на деца – велосипедисти. 

 • "Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СОУ и детската градина"


 

  ИЗУЧАВАНЕ НА Е З И Ц И

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК     нива от А1 до С2
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОГРАМА "Аз мога повече"
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ -90 часа
 • БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • НЕМСКИ ЕЗИК НИВА А1 до С1
 • РУМЪНСКИ ЕЗИК
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК
 • ФРЕНСКИ ЕЗИК

  КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ                

 •  AutoCAD
 •  SolidWorks
 •  БАЗИ ОТ ДАННИ
 •  CISCO ACADEMY
 •  Начална компютърна грамотност

ОБУЧЕНИЯ ЗА  П О В И Ш А В А Н Е   НА   К В А Л И Ф И К А Ц И Я Т А

 •  Автотехнически експертизи

 •  Екологични класове на  ДВГ, автомобили и автобуси

 •  Експертиза на МПС с дизелови ДВГ за определяне на допустимата димност при прилагане на наредба № 32 на МТИТС
 •  Технология и организация на транспорта
 •  Енергийна ефективност на промишлени системи
 •  Съвременни тенденции в системите за управление на качеството
 • Мехамизми в дизайна
 •  Управление на маркетинга и медийни стратегии в системата на средното образование
 •  Информационно- аналитично осигуряване безопасността на бизнеса
 •  Личностни умения за ефективно управление
 •  Въведение и управление, мониторинг и отчет на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 •  Иновативни методи на обучение- приложение на интерактивна дъска
 •  Изработване портфолио на учителите
 •  Ръководство и организация на детска градина на открито
 •  Обогатяване на учителските компетенции за диференциране и индивидуализиране на работата с деца с различни   възпитателно-образователни възможности
 •  Основи на фокусираната към решения кратка терапия
 • Математическа лингвистика - методика за преподаване и подготовка за провеждане на обучение на ученици в извънкласни форми
 •  Методи за противодействие на корупцията
 •  Методи за биологично и прецизно пчеларство
 • Практическо пчеларство
 •  Професионален потребител на продукти за растителна защита
 •  Агроекология
 • CAD/CAM системи и CNC програмиране     
 •   КУРСОВЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ ·                     
 • Периодично обучение на работещи в Пунктове за годишни технически прегледи -1, 2, 3, 4 -Тб, Тм категории·
 • Периодично обучение на Инструктори за обучение на кандидати за придобиване
  на правоуправление В, С и др. категории.·  
 •  Председатели на изпитни комисии за практически и теоретични изпити на кандидати за придобиване на правоуправление В, С и др.       категории.
  

       КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК- 60часа
 • ИСТОРИЯ- 60часа
 • БИОЛОГИЯ- 60часа
 • ДВИГАТЕЛНА КУЛТУРА​​​ ​