​​​​​​​

​Код на дисциплина:   0421

Наименование на дисциплина:    Теоретична електротехника

 

Обхванати теми:

 • Основни понятия и закони в електрическите вериги.
 • Установени режими в постояннотокови вериги;
 • Нелинейни елементи в постояннотокови вериги;
 • Преходни процеси в постояннотокови вериги;
 • Установени режими в синусоидални вериги;
 • Четириполюсници;
 • Установени режими в несинусоидални вериги;
 • Честотни зависимости и филтри;
 • Вериги с разпределени параметри;
 • Нелинейни елементи в променливотокови вериги;

 

Учебник:

1. Армянов Н., Т. Стоянова. Теоретична електротехника - I част, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2001.

2. Армянов Н., Т. Стоянова. Теоретична електротехника - II част, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2002.

 

Друга полезна литература:

1. Alexander Ch., Sadiku M. Fundamentals of electric circuits. Fifth edition. McGraw-Hill. 2013.

2. Новгородцев А. 30 лекции по теории электрических цепей. Санкт-Петербургский государственный технический университет. 2002.

3. Иванова С. Г. Tеоретические основы электротехники, Сибирский федералный университет, Красноярск, 2008.

4. Basic electronics tutorials​.

5. Армянов Н., Стоянова Т., Тодорова Р., Ръководство за семинарни упражнения по теоретична електротехника, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2005.

Хорариум:

Редовно обучение:                45 часа лекции, 30 часа упражнения.

​​Задочно обучение:                23 часа лекции и 15 часа упражнения.

​​ 

Формиране на оценката по дисциплината:

Успех:

 • Протоколи                              10%
 • Курсова задача                      25%
 • Изпит                                      65%

 

Забележка 1: Протоколите и курсовата задача се оценяват само ако са предадени в срок.

Забележка 2: Оценките от протоколите и курсовата задача важат само в рамките на текущия семестър. В случай, че студентът се яви на изпит по-късно, оценката се формира изцяло от изпита.

 

Оценка:

 • Слаб (2)                         < 31%
 • Среден (3)                     31%-51%
 • Добър (4)                      51%-66%
 • Мн. Добър (5)               66%-81%
 • Отличен (6)                   >81%

 

Освобождаване от изпит чрез контолни:

 • ∑(Домашноk × Контролноk)                70%​
 • Курсова задача             30%

 

Забележка 1: Оценките от контролните са от тип bool, т.е. могат да бъде 0 или 1.​

Забележка 2: Оценките от дадено домашно важат единствено, ако контролното е взето с положителна оценка (1).


Освобождаване от изпит чрез олимпиада:

Условие: Успешно участие в Студентска републикантска олимпиада по Теоретична електротехника. 

 

Препоръки:

Препоръчително е при подготовка по дисциплината да се групирате в групи от по 3-4 човека. Ако забележите, че вашата група се отнася несериозно към учението, във ваш интерес е да си намерите друга.​ 


Съставил: Доц. д-р Борис Евстатиев, 19 февруари, 2018 г.