Ръководител катедра  "Частноправни науки"

  • доц. д-р Кр. Димитров

Състав на катедра "Частноправни науки"
  • доц. д-р К. Цолова
  • гл. ас. д-р А. Георгиев
  • гл. ас. д-р А. Николова 
  • гл. ас. д-р Д. Маринов
  • гл. ас. д-р С. Калинков
  • ас. д-р И. Йосифов
  • ас. Й. Кънева