Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2020 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Днес, 7 юли (вторник) 2020 г., в Русенския университет е обявено първото класиране за прием на студенти за учебната 2020/2021 година. Записването на приетите ще се извърши от 1000 часа на 7 юли (вторник) до 1600 часа на 10 юли (петък) с работно време за периода от 800 - до 1200 часа и от 1300 - до 1700 часа във факултетните канцеларии на специалностите, в които са приети (справка на информационното табло във входа на корпус 1 на Русенски университет или на https://online.uni-ruse.bg/specialities.html ).

При записване всички новоприети студенти представят следните документи:

1. Диплома за завършено образование (оригинал);

2. Квитанция от таксата за обучение за първия семестър https://www.uni-ruse.bg/education/students/spec-nomenclatures-and-fee платена в касата на университета 1.244 или преведена по IBAN  BG59UBBS80023106029309 с основание: такса обучение за първи семестър, специалност, входящ № и трите имена на студента;

3. Четири снимки с формат 3х4см;

4. Комплект документи за записване: заявление-декларация, картон за студентското положение, студентска книжка, лична студентска карта, именник, уверение и др. (получават се от факултетната канцелария);

5. Медицинско удостоверение от личния лекар (за специалностите с педагогическа и медицинска насоченост, Евроатлантическа и глобална сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред);

6. Лична карта, която след проверка се връща на студента.

Кандидат-студентите, които са приети на първото класиране по първото си желание не могат да участват в следващите класирания и трябва да се запишат в предложеното им място по първо тяхно желание.

Кандидат-студентите, които декларират готовност да се обучават в Русенския университет и са приети не по първото си желание, могат със заявление по образец до ректора и диплома за средно образование (оригинал), подадени в съответната факултетна канцелария, да поискат запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране с оглед удовлетворяване на тяхно по-предно желание.

Приетите кандидат-студенти, които не се запишат до 16,00 часа на 10 юли (петък) или не подадат заявление за запазване на мястото и участие във второто класиране, отпадат от участие в следващите класирания.

Второ класиране ще се извърши само за онези специалности, за които след първото класиране останат незаети места.

Във второто класиране участват:

• подалите заявление за прекласиране при запазване на мястото от първото класиране;

• подалите документи за кандидатстване в Русенския университет и положили конкурсен изпит в друго акредитирано висше училище;

• всички неприети при първото класиране кандидати.

Внесената при записването такса за обучение не се връща на вече записалите се за студенти и отказалите се след това от правото си за обучение в Русенския университет.

 

За допълнителна информация:

Доц. Юлиян Ангелов, ръководител сектор „Прием нови студенти", тел: 0887745849


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"