Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2020 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Записването на студентите, приети на първото класиране, ще се извърши от 10 часа на 9 юли (вторник) до 16 часа на 12 юли (петък)

Информация за записване след първо класиране!

На 9 юли е обявено е първото класиране за прием на нови студенти за учебната 2019/2020. Записването на студентите, приети на първото класиране, ще се извърши от 10 часа на 9 юли (вторник) до 16 часа на 12 юли (петък) с работно време за периода от 800 - до 1200 и от 1300 - до 1700 във факултетната канцелария на специалността в която са приети (справка на информационното табло във входа на корпус 1 на Русенски университет или на https://online.uni-ruse.bg/specialities.html ).

При записване всички новоприети студенти представят следните документи:

1. Диплома за завършено образование (оригинал);

2. Квитанция от таксата за обучение за първия семестър https://www.uni-ruse.bg/education/students/spec-nomenclatures-and-fee платена в касата на университета 1.244 или преведена по IBAN  BG59UBBS80023106029309 с основание: такса обучение за първи семестър, специалност, входящ № и трите имена на студента;

3. Четири снимки с формат 3х4см;

4. Комплект документи за записване: заявление-декларация, картон за студентското положение, студентска книжка, лична студентска карта, именник, уверение и др. (получават се от факултетната канцелария );

5. Медицинско удостоверение от личния лекар (за специалностите с педагогическа и медицинска насоченост, Евроатлантическа и глобална сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред );

6. Лична карта, която след проверка се връща на студента.

Кандидат-студентите, които са приети на първото класиране по първото си желание не могат да участват в следващите класирания и трябва да се запишат в предложеното им място по първо тяхно желание.

Кандидат-студентите, които декларират готовност да се обучават в русенския университет и са приети не по първото си желание, могат със заявление по образец до ректора и диплома за средно образование (оригинал), подадени в съответната факултетна канцелария, да поискат запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране с оглед удовлетворяване на тяхно по-предно желание.

Приетите кандидат-студенти, които не се запишат до 16,00 часа на 12 юли (петък) или не подадат заявление за запазване на мястото и участие във второто класиране, отпадат от участие в следващите класирания.

Второ класиране ще се извърши само за онези специалности, за които след първото класиране останат незаети места.

Във второто класиране участват:

• подалите заявление за прекласиране при запазване на мястото от първото класиране;

• подалите документи за кандидатстване в русенския университет и положили конкурсен изпит в друго акредитирано висше училище;

• всички неприети при първото класиране кандидати.

Внимание !

            Внесената при записването такса за обучение не се връща на вече записалите се за студенти и отказалите се след това от правото си за обучение в русенския университет.


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"