​​Академичен състав:
  • 11 преподаватели в т.ч. 1 професор доктор на науките, 5 доценти доктори, 4 главени асистенти доктори и 1 асистент доктор;
  • 1 административен секретар;
  • 15 докторанти в т.ч. 9 редовни, 5​ задочни и 1 на самостоятелна подготовка.
Учебна-преподавателска дейност:
Обучението на студентите от специалност "Телекомуникационни системи" се осъществява в редовна и задочна форма за образователно-квалификационни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". При разработването на учебните планове на специалност ИМК и учебните програми на дисциплините, за които отговаря катедрата, е използван опитът на водещи европейски университети, с които се поддържа трайно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели. Обучението по специалността се провежда от квалифицирани преподаватели, непрекъснато повишава​​щи квалификацията си в европейски университети по различни международни програми.