​​ВАЖНО!!! Индивидуалната настанителна заповед се получава от КСБВУ срещу екземпляр от уверение за записан ЗИМЕН семестър за учебната 2016-2017 г.  

(уверението се купува от книжарницата на университета в 3 екземпляра и се заверява във факултетната канцелария)

​​СЪОБЩЕНИЕ!!! ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД ОТ 10 ЮЛИ ДО 31 АВГУСТ, СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЩЕ БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СО2.