Центърът за продължаващо обучение е обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение в структурата на Русенския университет.

Предметът на дейност на ЦПО е повишаване квалификацията на лица с висше и средно образование чрез различни видове продължаващо обучение за добиване на нови знания,  умения и компетенции; организиране и подготвяне провеждането на обучения; допълнителна учебна и консултантска  дейност.​

        Считано от 7 декември 2015г.  Центърът за продължаващо обучение притежава сертификат за качество по  ISO 9001: 2008 с обхват на сертификация - Продължаващо обучение: повишаване на квалификацията, преквалификация, специализация, краткосрочни и дългосрочни курсове, ключови компетенции, други обучения. Форми на продължаващо обучение: редовна, задочна, дистанционна, вечерна, комбинирана.  Консултантска, научноизследователска, експертна и проектна дейности.